• HazeGazer II үе шат

  HazeGazer II үе шат

  2020 оны 10-аас 12-р сарын хооронд хэрэгжсэн төслийн эхний үе шатанд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Пипл ин Нийд (ПИН) нь иргэдээс мэдээлэл цуглуулж Улаанбаатар хотын тодорхой цэгүүд дэх агаарын чанар, түүнээс үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг зураглах зорилгоор www.hazegazer.mn платформыг бүтээж ажиллагаанд оруулсан. Hazegazer төслийн II-р шатны хүрээнд одоо байгаа платформыг боловсронгуй болгож, Улаанбаатар хотын ус,…

  Read More

 • HazeGazer I үе шат

  HazeGazer I үе шат

  HazeGazer-ийн эхний үе шат 2020 оны 10-р сараас 12-р сарын хооронд хэрэгжсэн. Төслийн эхний үе шатанд НҮБХХ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Пипл ин Нийд (ПИН) нь иргэдээс мэдээлэл цуглуулж тодорхой цэгүүд дэх агаарын чанар, түүнээс үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг зураглах зорилгоор www.hazegazer.mn платформыг бүтээж ажиллагаанд оруулсан. 

  Read More