• HazeGazer II үе шат

  HazeGazer II үе шат

  2020 оны 10-аас 12-р сарын хооронд хэрэгжсэн эхний үе шатын үр дүнд үндэслэн Hazegazer төслийн 2-р үе шатыг ‎ хэрэгжүүлж байна. Төслийн эхний үе шатанд НҮБХХ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Пипл ин Нийд (ПИН) нь иргэдээс мэдээлэл цуглуулж тодорхой цэгүүд дэх агаарын чанар, түүнээс үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг зураглах зорилгоор www.hazegazer.mn платформыг бүтээж ажиллагаанд оруулсан. Hazegazer 2 төслийн […]

  Read More

 • HazeGazer I үе шат

  HazeGazer I үе шат

  HazeGazer-ийн эхний үе шат 2020 оны 10-р сараас 12-р сарын хооронд хэрэгжсэн. Төслийн эхний үе шатанд НҮБХХ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Пипл ин Нийд (ПИН) нь иргэдээс мэдээлэл цуглуулж тодорхой цэгүүд дэх агаарын чанар, түүнээс үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг зураглах зорилгоор www.hazegazer.mn платформыг бүтээж ажиллагаанд оруулсан. 

  Read More