HazeGazer-ийн эхний үе шат 2020 оны 10-р сараас 12-р сарын хооронд хэрэгжсэн.

Төслийн эхний үе шатанд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Пипл ин Нийд ОУТББ (ПИН) нь Улаанбаатар хотын иргэдээс мэдээлэл цуглуулж тодорхой цэгүүд дэх агаарын чанар, түүнээс үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг зураглах зорилгоор www.hazegazer.mn платформыг бүтээж ажиллагаанд оруулсан. 

Төслийн эхний үе шат нь:

Үр дүнгийн мэдээлэл, түүний дотор олон нийтийн тайланг доорх холбоос дээр дарж авах боломжтой.

HazeGazer 1-р шатны статистик


Газрын зураг

1-р үе шатанд тухайн айлын хорооны долоо хоног тутмын дундаж AQI-ийн талаарх иргэдийн тайланг харуулсан газрын зургийг харуулсан. Та газрын зургийг эндээс харж болно: